Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2016/2017
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Pałac
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
 
Dzieciom i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nasz Ośrodek zapewnia udział
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestniczą w nich osoby posiadające orzeczenie                  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organizowane się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,        w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.  Udział  w tych zajęciach jest spełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
Zajęcia zespołowe odbywają się w grupach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć w oparciu                        o indywidualny program opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela we współpracy                    z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Godzina zajęć trwa 60 minut.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.
Każdemu wychowankowi nauczyciele stwarzają szansę na sukces, by mógł osiągać poczucie sprawczości
(przy minimum wysiłku można osiągnąć maksymalny efekt).
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
W naszym Ośrodku zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są od 2006 roku
z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Władysławy Hanuszewicz. Na uznanie zasługuje bardzo wysoka frekwencja uczestników zajęć, zaangażowanie rodziców w proces rewalidacji swoich dzieci oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy przez prowadzących nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się w dużej, przestronnej sali, wyposażonej w siedziska Baffin, stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne peryferia, które zastępują mysz; suchy basen, kliny, sakwy, domek lustrzany i inne pomoce dydaktyczne uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków. 
Integracja sensoryczna
W roku szkolnym 2016/2017 wychowankowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych mają możliwość korzystania z terapii integracji sensorycznej prowadzonej na terenie naszej placówki. Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń jakie dziecko będzie wykonywać. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Zadaniem terapii SI jest, dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących
w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak
 i z jego ciała.   ...czytaj więcej...
 
11-lecie Zespołów RW połączone ze zjazdem absolwentów
23 maja 2017 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbył się Jubileusz 11-lecia istnienia Zespołów rewalidacyjno - wychowawczych, połączony ze zjazdem absolwentów. Wydarzenie zgromadziło na sali wielu zaproszonych gości...  
...czytaj więcej...
 
KONCEPCJA HALLIWICK
Dnia 9 maja 2017 roku po raz kolejny już wychowankowie pierwszego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego oraz nasza absolwentka Joanna korzystały z nowoczesnej formy fizjoterapii, jaką jest Koncepcja Halliwick na terenie Parku Wodnego w Redzikowie. 
...czytaj więcej...
 
MATP Olimpiada Specjalna
Dnia 26 kwietnia 2017 roku w hali Sportowej Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego im. T. Gwiżdża, wzięliśmy udział w Pomorskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Słupsku. 
...czytaj więcej...
 
Już po raz drugi w tym roku szkolnym wychowankowie zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jeździli do Ośrodka Hipoterapii w Słupsku. Wychowankowie Zespołu nr 2 wspierani przez nauczyciela Magdaleną Linowska i panią Martą Wiśniewską uczestniczyli w 10 – dniowym turnusie rehabilitacyjnym prowadzonym przez Fundację dla dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja”, a organizowanym w Ośrodku Hipoterapii położonym w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 50.  ...czytaj więcej...
 
Oprogramowanie Sym Word
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się realizacja innowacji pedagogicznej pn.: "Komputerowe wspomaganie alternatywnej komunikacji językowej wychowanków z wieloraką niepełnosprawnością za pomocą oprogramowania Sym Word" autorstwa Renaty Zmitrowicz. Objęte nią zostały dwie wychowanki w wieku 15 i 19 lat, które mimo braku mowy z powodzeniem posługują się alternatywnymi metodami komunikacji.  
...czytaj więcej...
 
Udział wychowanków w konkursach
Wychowankowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych mają możliwość udziału w konkursach prowadzonych na terenie placówki, jak i poza nią. Umożliwiają im to nie tylko nauczyciele, wspierając ich metodą Affolter, ale również najważniejsze dla nich osoby, czyli rodzice. 
...czytaj więcej...

<  1  2  3  4  5  >