STRONA GŁÓWNA

 

 
22 stycznia 2015 r. w Damnicy odbyło się Seminarium inaugurujące działalność EDUKACYJNEGO CENTRUM KONSULTACJI przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego.
 
W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Powiatu Słupskiego - Rafał Konon. Pomorskiego Kuratora Oświaty reprezentował wizytator Delegatury w Słupsku - Marian Chachaj. Przybyli również trzej główni partnerzy przedsięwzięcia w osobach: Bożena Żuk - dyr Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Iwona Rogozińska - wicedyrektor powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, Renata Wismont -Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” w Słupsku. Ważnym gościem była Zofia Lisiecka - Prezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK w Gdańsku, która w drugiej części spotkania wystąpiła
z wykładem pt. Postawa nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnych. Ponadto w seminarium wzięli udział: Maria Jabłońska - Prezes Stowarzyszenia „Promyk” w Damnicy, dyrektorzy i nauczyciele gminnych szkół podstawowych oraz samodzielnych przedszkoli z powiatu słupskiego, kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
 
Przybyłych gości powitała Władysława Hanuszewicz-dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Marynarza Polskiego w Damnicy, która w swoim inauguracyjnym wystąpieniu przedstawiła zebranym ideę powstania oraz główne zadania Edukacyjnego Centrum Kształcenia. Podkreśliła, że w ramach swojej działalności ECK proponuje:
- konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zakresie trudnych sytuacji wychowawczych, rodzinnych i zdrowotnych, jak i doradztwo ścieżki edukacyjnej;
- udział rodziców w zajęciach otwartych prezentujących różnorodne metody i formy pracy, jak również przykłady niwelowania zachowań trudnych; - konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, dotyczące m.in. doskonalenia ich warsztatu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- udział nauczycieli w lekcjach otwartych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i innych;
- udział studentów w praktykach szkolnych i wolontariacie.
Rolę i znaczenie tego przedsięwzięcia bardzo mocno podkreślił w swoim wystąpieniu wizytator Marian Chachaj, zwracając uwagę na to, że nauczyciele Ośrodka przy i tak dużym obciążeniu zawodowym zdecydowali się na dodatkową pracę w postaci bezpłatnej pomocy i doradztwa skierowanym nie tylko do rodziców, ale również do koleżanek i kolegów ze szkół ogólnodostępnych. Seminarium uatrakcyjnione zostało występem grupy uczniów
ze spektaklem pt. „Noc w muzeum”. Po zakończonym spotkaniu Sylwia Nowosadko – doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego dla powiatu słupskiego zaprosiła chętnych na zajęcia otwarte z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowane w postaci warsztatów prowadzonych przez oligofrenopedagoga
i tyflopedagoga – Agnieszkę Morzyńską-Burak.
 

 

 

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan